Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kodeks cywilny. Komentarz
Autorzy: Piotr Machnikowski, Edward Gniewek
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381589314
Stron: 2202
Kod ksi: BEKW-1501/9*
Cena:
349.00 zł
Opis książki
Kodeks cywilny. Komentarz pod redakcj? prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dzie?em zbiorowym szko?y wroc?awskiej. Opracowany zosta? jako wydanie jednotomowe, uwzgl?dniaj?ce najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz pogl?dy doktryny.

Zamierzeniem zespo?u autorskiego by?o przedstawienie wywa?onego, wszechstronnego komentarza, bez mankamentów jednostronnego spojrzenia – czy to s?dziowskiego, czy te? doktrynalnego. Na ?amach Komentarza zaprezentowany zosta? wi?c dorobek literatury i orzecznictwa, z wyra?nym zaakcentowaniem stanowiska autorów komentuj?cych poszczególne zagadnienia. Dodatkowo, pomocne dla Czytelnika mog? by? odes?ania do literatury podstawowej oraz do istotnych orzecze? S?du Najwy?szego, Trybuna?u Konstytucyjnego, Naczelnego S?du Administracyjnego i s?dów apelacyjnych.

W wydaniu 9. cz??? przepisów o czynach niedozwolonych oraz u?ytkowaniu wieczystym, a tak?e dotycz?cych spadków zosta?y skomentowane na nowo.

Komentarz uwzgl?dnia szerokie omówienie najnowszych zmian, wynikaj?cych m.in. z :

ustawy z 31.7.2019 r., dotycz?cej m.in. rozszerzenia ochrony konsumenckiej w niektórych czynno?ciach prawnych z udzia?em przedsi?biorców, zmiana wchodzi w ?ycie 1.1.2020 r. i 1.6.2020 r.
ustawy z 6.12.2018 r., dotycz?cej odsetek od zaleg?ych odsetek, zmiana wesz?a w ?ycie w 15.2.2019 r.;
ustawy z 5.7.2018 r. dotycz?cej zarz?du sukcesyjnego przedsi?biorstwem osoby fizycznej, zmiana wesz?a w ?ycie 25.11.2018 r.;
ustawy z 13.4.2018 r., dotycz?cej skrócenia podstawowych terminów przedawnienia roszcze?, zmiana wesz?a w ?ycie 9.7.2018 r.