Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Zmiany w klasyfikacji bud?etowej 2020
Autorzy: Wojciech Lachiewicz
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381980401
Stron: 136
Kod ksi: BEKW-9871*
Cena:
129.00 zł
Opis książki
Ju? obowi?zuje rozporz?dzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16.7.2019 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szczegó?owej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz ?rodków pochodz?cych ze ?róde? zagranicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1363).
Cz??? nowych przepisów wesz?a w ?ycie 1.1.2019 r., cz??? 1.4.2019 r., 1.7.2019 r.. a cz??? wejdzie od 1 stycznia 2020 r. i b?dzie mia?a zastosowanie do projektów bud?etów JST na rok 2020.