Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ksi?gowania w publicznych jednostkach o?wiatowych
Autorzy: Dorota Adamek-Hyska
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381980265
Stron: 590
Kod ksi: BEKW-9112/2*
Cena:
149.00 zł
Opis książki
Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji ksi?gowej zachodz?cej w publicznych jednostkach o?wiatowych, z uwzgl?dnieniem specyficznych zdarze? jakie wyst?puj? w tych jednostkach, np. gospodarka ?ywieniowa (dokumentacja, uzgodnienia z intendentem, ksi?gowania, kontrola, kalkulacja kosztów, przychody z tego tytu?u a wydatki), ksi?gowanie dochodów z tytu?u op?at w szko?ach i przedszkolach, egzekucja i umarzenie op?at za ?ywienie oraz za pobyt w przedszkolu, ksi?gowanie odsetek za zw?ok?, przyj?cie darowizny przez placówk? o?wiatow?.

Ksi??ka b?dzie mocnym narz?dziem w przypadku przygotowa? do zamkni?cia ksi?g rachunkowych i przygotowania sprawozda? finansowych za 2019 r. Znajduj? si? w niej bowiem liczne odwo?ania do ujmowania danego zdarzenia w sprawozdaniach finansowych i bud?etowych, a w szczególno?ci do nowego elementu sprawozdania finansowego, czyli „Informacji dodatkowej". Ksi??ka zawiera równie? informacje dotycz?ce inwentaryzacji w publicznych jednostkach o?wiatowych, czy te? odpisów aktualizacyjnych.

Publikacja ma za zadanie równie? uporz?dkowa? najcz??ciej wyst?puj?ce ksi?gowania w publicznych jednostkach o?wiatowych, tak aby stanowi?y swoisty leksykon ksi?gowa? do którego mo?na si?gn?? w sytuacjach gdy pojawi si? trudno?? ewidencyjna (w zwi?zku z tym przedstawiamy zasady ksi?gowe w zakresie ?rodków trwa?ych, pozosta?ych ?rodków trwa?ych, warto?ci niematerialnych i prawnych, ?rodków pieni??nych, zaanga?owania, przychodów, kosztów, rozlicze? mi?dzyokresowych, odsetek, jak równie? licznych ksi?gowa? zwi?zanych z wynagrodzeniami i innymi kosztami pracy.

Publikacja obszernie przedstawia zagadnienia zwi?zane z kosztami wynagrodze?, nie tylko w kontek?cie ksi?gowa?, ale równie? prawnym – w tym kwestie:

Zasad dokonywania potr?ce? wynagrodze?,
Rozliczenia delegacji,
Zak?adowy fundusz ?wiadcze? socjalnych,
Trzynastka.