Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Apelacje cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych
Autorzy: Stefan Jaworski
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381285612
Stron: 379
Kod ksi: BEKW-6106/5*
Cena:
149.00 zł
Opis książki
Komentarz praktyczny omawiaj?cy ca?o?ciowo problematyk? zwi?zan? z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w post?powaniu cywilnym oraz post?powaniu karnym.

W 5. wydaniu, zaktualizowano i uzupe?niono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzgl?dniaj?c:

ustaw? z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks post?powania cywilnego oraz innych ustaw Sprawd? zmiany >
ustaw? z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks post?powania karnego oraz niektórych innych ustaw Sprawd? zmiany >

G?ówne zalety publikacji:

omawia najnowsze zmiany wprowadzone przez Reform? KPC i Reform? KPK,
zawiera merytoryczn? analiz? wa?nych orzecze? s?dowych, które zachowuj? swoj? aktualno?? po wej?ciu w ?ycie zmian,
wskazuje klasyczne b??dy i problemy zwi?zane ze sporz?dzaniem apelacji cywilnych i karnych,
zawiera szczegó?owe omówienie kwestii dotycz?cych wnoszenia apelacji cywilnych i karnych w oparciu o pogl?dy wyra?one przez doktryn? oraz w orzecznictwie,
zawiera wzory pism procesowych,
pozwala szybko wdro?y? si? w zakres zmian i oceni?, jakie s? konsekwencje wej?cia w ?ycie nowych przepisów z punktu widzenia pe?nomocnika procesowego sporz?dzaj?cego apelacj?,
uwzgl?dnia now? organizacj? pracy s?du oraz na?o?one na pe?nomocników procesowych – nowe obowi?zki zwi?zane z apelacjami i postepowaniem apelacyjnym.