Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Sporz?dzanie ?rodków zaskar?enia w post?powaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Kinga Flaga-Gieruszy?ska
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381285636
Stron: 474
Kod ksi: BEKW-0808/5*
Cena:
169.00 zł
Opis książki
Komentarz praktyczny omawia problematyk? systemu ?rodków zaskar?enia wyst?puj?cych w post?powaniu cywilnym. Zapewnia on fachowe przygotowanie si? do sporz?dzania ?rodków zaskar?enia. 5. wydanie zaktualizowane i uzupe?nione uwzgl?dnia ustaw? z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks post?powania cywilnego oraz innych ustaw (REFORMA KPC 2019). Ustawa usprawnia post?powanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez s?dy cywilne – st?d wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy s?du oraz na?o?enia na strony – w tym pe?nomocników procesowych – nowych obowi?zków. Szczegó?owo zmiany przedstawia tabela zmian - Sprawd? >

W publikacji omówiona zosta?a tak?e skarga nadzwyczajna, która wesz?a w ?ycie 3.4.2018 r. na podstawie ustawy 8.12.2018 r. o S?dzie Najwy?szym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5 ze zm.). Publikacja zawiera tak?e wzory pism procesowych.

Ksi??ka obejmuje praktyczny komentarz:

do zwyczajnych ?rodków zaskar?enia (odwo?awczych): za?alenia i apelacji;
do nadzwyczajnych ?rodków zaskar?enia: skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie post?powania, skargi o stwierdzenie niezgodno?ci z prawem prawomocnego orzeczenia, skargi o uchylenie wyroku s?du polubownego oraz skargi nadzwyczajnej,
do szczególnych ?rodków zaskar?enia, tj.: sprzeciwu od wyroku zaocznego, zarzutu od nakazu zap?aty w post?powaniu nakazowym, sprzeciwu od nakazu zap?aty w post?powaniu upominawczym, skargi na orzeczenie referendarza s?dowego, odwo?ania do sadu od zarz?dze? przewodnicz?cego (art. 160 i 226 KPC) oraz skargi na czynno?ci komornika, oraz
do specjalnych ?rodków zaskar?enia w post?powaniu egzekucyjnym, tj.: zarzutu przeciwko podzia?owi kwoty uzyskanej z egzekucji, skargi na udzielenie przybicia w egzekucji z ruchomo?ci, za?alenia na postanowienie s?du co do przybicia w egzekucji nieruchomo?ci, skargi na plan podzia?u sumy uzyskanej z egzekucji przez zarz?d przymusowy oraz skargi na czynno?ci komornika w toku licytacji z nieruchomo?ci, który pomog? wybra? i sporz?dzi? pe?nomocnikom procesowym w?a?ciwy ?rodek zaskar?enia, wskazuj?cy ró?nice pomi?dzy ?rodkami zaskar?enia wp?ywaj?ce na ich skuteczno?? w post?powaniu cywilnym.