Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom I
Autorzy: Piotr Kapusta, Justyna Michalska
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381582490
Stron: 430
Kod ksi: BEKW-97911*
Cena:
129.00 zł
Opis książki
Opracowanie sk?ada si? z trzech cz??ci: testów, odpowiedzi do testów oraz kazusów.

Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom I obejmuje tematyk?:

prawa konstytucyjnego (wraz z ustawami reguluj?cymi ustrój samorz?dów prawniczych),
prawa mi?dzynarodowego publicznego,
prawa UE,
prawa karnego (materialnego, procesowego, wykonawczego).

Testy opieraj? si? na brzmieniu przepisów. Tylko jedna odpowied? jest prawid?owa spo?ród trzech wariantów odpowiedzi. Pytania cz?sto nie odpowiadaj? dos?ownemu brzmieniu przepisu, ale stanowi? ich modyfikacj?, np. zadane od ko?ca, dotycz?ce tylko cz??ci wielozdaniowego przepisu.

Autorzy, w ?lad za zmianami zasad naboru na aplikacj? s?dziowsk? oraz aplikacj? prokuratorsk?, zdecydowali si? na przygotowanie trzech wariantów. Ujednolicenie mo?liwych do wyboru odpowiedzi pozwala przygotowywa? si? do egzaminów wst?pnych na wszystkie aplikacje prawnicze.

Zaraz za pytaniami testowymi zamieszczono odpowiedzi do nich. Odpowiedzi skonstruowane s? na zasadzie: numer pytania, odpowied?, podstawa prawna.