Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Procedury o?wiatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo o?wiatowe i system o?wiaty - z serii MERITUM
Autorzy: Lidia Marciniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381608589
Stron: 455
Kod ksi: ABCD-250201/2*
Cena:
199.00 zł
Opis książki
Publikacja obejmuje obszerny zbiór procedur stosowanych w szko?ach, przedszkolach, placówkach o?wiatowych oraz organach prowadz?cych i sprawuj?cych nad nimi nadzór. Procedury wynikaj? zarówno z przepisów ustawy o systemie o?wiaty, jak i ustawy – Prawo o?wiatowe.

Dotycz? one takich zagadnie? jak:

zak?adanie, prowadzenie i likwidacja szkó? oraz placówek publicznych i niepublicznych,
powierzanie i odwo?ywanie funkcji kierowniczych w o?wiacie,
obowi?zek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi?zek szkolny i nauki,
kszta?cenie zawodowe, kszta?cenie specjalne i nauczanie indywidualne,
dotacje dla szkó? i placówek oraz pomoc materialna dla uczniów,
system informacji o?wiatowej – procedura uzyskiwania danych dost?powych oraz bezpiecze?stwo przekazywania danych do bazy SIO.