Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo medyczne oraz inne akty prawne
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381584739
Stron: 592
Kod ksi: BEKW-3016*
Cena:
49.00 zł
Opis książki
tan prawny: 1 sierpnia 2019 r.

Publikacja zawiera:

Konstytucj? Rzeczypospolitej Polskiej - wyci?g,
Ustaw? o dzia?alno?ci leczniczej - wyci?g,
Ustaw? o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
Ustaw? o ochronie zdrowia psychicznego,
Ustaw? o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
Ustaw? o izbach lekarskich,
Ustaw? o zawodach piel?gniarki i po?o?nej,
Ustaw? o planowaniu rodziny, ochronie p?odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno?ci przerywania ci??y,
Ustaw? o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów,
Ustaw? o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka?e? i chorób zaka?nych u ludzi,
Ustaw? o cmentarzach i chowaniu zmar?ych - wyci?g,
Ustaw? o przeciwdzia?aniu narkomanii,
Ustaw? o wychowaniu w trze?wo?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi,
Prawo o ruchu drogowym - wyci?g,
Kodeks post?powania karnego - wyci?g,
Kodeks post?powania cywilnego - wyci?g,
Kodeks cywilny - wyci?g,
Kodeks karny - wyci?g,
Kodeks pracy - wyci?g,
Kodeks etyki lekarskiej,
Kodeks etyki zawodowej piel?gniarki i po?o?nej Rzeczypospolitej Polskiej.