Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kazusy dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Prawo karne, cywilne, gospodarcze i administracyjne
Autorzy: Kamil Gorzelnik
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381586269
Stron: 218
Kod ksi: BEKW-9788/2*
Cena:
99.00 zł
Opis książki
85 szczegó?owo opracowanych kazusów dla aplikantów radcowskich i adwokackich.

Opracowanie uwzgl?dnia najnowsze zmiany aktów prawnych, w tym przepisy nowelizuj?ce KPC wprowadzone ustaw? z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) oraz zmiany w KPK z 19.7.2019 r. (druk Nr 3251).

Ksi??ka podzielona jest na 4 cz??ci:

20 kazusów cywilnych,
20 kazusów karnych,
25 kazusów gospodarczych,
20 kazusów administracyjnych.

Ka?dy kazus zawiera stan faktyczny, zadanie, proponowane rozwi?zanie oraz wyja?nienie Autora. Wyja?nienia w przewa?aj?cej cz??ci oparte s? na orzecznictwie s?dowym, w tym orzeczeniach S?du Najwy?szego oraz Naczelnego S?du Administracyjnego.

Ka?dy kazus zawiera praktyczne zagadnienie, z którym aplikant mo?e si? potencjalnie spotka? podczas kolokwium w trakcie aplikacji oraz egzaminu adwokackiego lub radcowskiego. Polecenie w kazusie odpowiada zadaniom okre?lonym w ustawie – Prawo o adwokaturze lub ustawie o radcach prawnych.