Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Srodki prawne ograniczajace unikanie i uchylanie sie od opodatkowania. Wybrane problemy
Autorzy: Krzysztof Cie?
Wydawnictwo: UMCS
ISBN: 9788322792322
Stron: 163
Kod ksi: UMCS-1197
Cena:
35.70 zł
Opis książki
Przedmiotem opracowania s? zagadnienia zwi?zane ze ?rodkami prawnymi ograniczaj?cymi unikanie oraz uchylanie si? od opodatkowania. Dzia?ania podejmowane na szczeblu mi?dzynarodowym, w tym Unii Europejskiej, oraz krajowym doprowadzi?y w minionych latach do ustanowienia nowych ?rodków prawnych skierowanych przeciwko niedozwolonym sposobom obni?ania obci??e? podatkowych. Wymusi?y one równie? konieczno?? zmiany przepisów normuj?cych ju? istniej?ce ?rodki. Dlatego g?ównym celem monografii jest przedstawienie wybranych problemów zwi?zanych ze stosowaniem przepisów normuj?cych najbardziej typowe ?rodki prawne ograniczaj?ce unikanie oraz uchylanie si? od opodatkowania. Z?o?ono?? problematyki przes?dzi?a o tym, ?e w opracowaniu poddano analizie nie tylko te ?rodki prawne, które s? regulowane prawem krajowym, lecz tak?e maj?ce swoje ?ród?o w prawie Unii Europejskiej oraz prawie mi?dzynarodowym. Ukazany w trzynastu rozdzia?ach monografii dynamicznie zmieniaj?cy si? stan prawny w zakresie ?rodków prawnych ograniczaj?cych unikanie oraz uchylanie si? od opodatkowania ?wiadczy zatem zarówno o nowo?ci, jak i praktycznej donios?o?ci podejmowanych problemów.