Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Szczegolowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz srodków pochodzacych ze zródel zagranicznych z komentarzem, przykladami, uwagami objasniajacymi ze zmianami wprowadzonymi rozporzadzeniem z dnia 16 lipca 2019 r. (z suplementem elektronicznym)
Autorzy: Magdalena Majdrowicz-Dmitrzak
Wydawnictwo: ODDK
ISBN: 9788378046967
Stron: 245
Kod ksi: ODDK-2021E16
Cena:
231.00 zł
Opis książki
Szczegó?owa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz ?rodków pochodz?cych ze ?róde? zagranicznych wprowadzona rozporz?dzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z pó?n. zm.) z uwzgl?dnieniem zmian wprowadzonych rozporz?dzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r.; Dz.U. poz. 1363 (cz??? nowych przepisów wesz?a w ?ycie z dniem 23 lipca z moc? od dnia 1 stycznia 2019 r., dnia 1 kwietnia 2019 r. lub od dnia 1 lipca 2019 r., cze?? zmian wejdzie w ?ycie od 1 stycznia 2020 r.).

W publikacji:

ujednolicony tekst klasyfikacji z zaznaczeniem zmian wprowadzonych nowelizacj? z dnia 16 lipca 2019 r.
omówienie zmian wprowadzonych rozporz?dzeniem z dnia 16 lipca 2019 r.
szczegó?owe tabele zawieraj?ce najcz??ciej wyst?puj?ce podzia?ki klasyfikacji odr?bnie dla dochodów i wydatków gmin oraz dochodów i wydatków powiatów
komentarze odnosz?ce si? do ?róde? dochodów i wydatków publicznych, przychodów i rozchodów
przyk?ady najcz??ciej planowanych oraz budz?cych w?tpliwo?ci paragrafów dochodów i wydatków wraz ze wskazaniem ich przeznaczenia.

W opracowaniu wykorzystano opinie i uchwa?y regionalnych izb obrachunkowych, które stanowi? niezb?dn? pomoc jednostkom samorz?du terytorialnego w planowaniu i wykonywaniu na?o?onych przepisami zada?.
Suplement elektroniczny w formacie PDF u?atwia odszukanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji. Plik mo?na pobra? poprzez Internet, szczegó?