Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Yeti. Jak poszukiwania legendarnego Cz?owieka ?niegu uratowa?y Himalaje
Autorzy: Daniel C. Taylor
Wydawnictwo: Pozna?skie Wydawnictwo Sp.z o.o.
ISBN: 9788366278837
Stron: 370
Kod ksi: WPZN-3636
Cena:
44.90 zł
Opis książki
„Co zrobi? z Yeti, kiedy ju? go znajd?? Powinienem umie?ci? go w ZOO, ugo?ci? w swoim domu, a mo?e zamkn?? w muzeum?”

Daniel C. Taylor przez niemal 60 lat bada? zadawa? sobie te pytania. Doprowadzi?y go do wyja?nienia zagadki legendarnego cz?owieka ?niegu.

Badacz znalaz? odpowied? w dolinie Barun – najbardziej dzikiej d?ungli Nepalu, miejscu, gdzie w duchu idei Thoreau cz?owiek ?yje w harmonii z natur?, korzystaj?c z jej darów i otaczaj?c ochron?. Dzi?ki determinacji i zaanga?owaniu Taylora, w Himalajach utwo­rzono kilka parków narodowych i krajobrazowych, wytyczono tak?e najwi?kszy w Azji obszar chroniony.

Poszukiwania Yeti da?y pocz?tek nowym sposobom dbania o naj­bardziej zagro?one rejony naszej planety, a jednocze?nie przynios?y rozwi?zanie odwiecznego dylematu: kim (lub czym) tak naprawd? jest Yeti – fascynuj?cym zwierz?ciem cz?ekopodobnym czy mo?e symbolem czego? g??bszego, co drzemie w ka?dym z nas?