Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Szaflarska. Gra?, aby ?y?
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Katarzyna Kubisiowska
Wydawnictwo: WAB
ISBN: 9788328067011
Stron: 303
Kod ksi: WABW-2218*
Cena:
44.99 zł
Opis książki


Wspania?a, jedna z najlepszych polskich aktorek, ikona- Danuta Szaflarska.

Urodzona w 1915 roku we wsi Kosarzyska. Kiedy aktorka mia?a 9 lat zmar? jej tata. Z kochana matk? i bratem opu?ci?a wie? i zamieszka?a w Nowym S?czu. Od najm?odszych lat by?a zakochana w teatrze. Z innymi dzie?mi na wsi odgrywali ró?ne scenki. Powa?niejsza przygoda z teatrem rozpocz??a si? dzi?ki jej nauczycielowi Boles?awowi Barbackiemu, który s?ysz?c g?os Szaflarskiej kaza? jej nast?pnego dnia uda? si? do teatru.

Aktorka pragn??a zosta? lekarzem. W tamtych czasach studia okaza?y si? zbyt kosztowne. Uczy?a si? w Wy?szej Szkole Handlowej w Krakowie. W czasie trwania roku akademickiego zachorowa?a na tyfus. Dosz?a do zdrowia dzi?ki swojej mamie. Jej przyjaciele ze szko?y namówili j? na studia aktorskie. Podchodz?c do rekrutacji Szaflarska by?a kompletnie nieprzygotowana. W komisji zasiad?y wybitne osobisto?ci. Opowiedzia?a o swojej chorobie, przedstawi?a fragment o ?mierci Janka Muzykanta. Jeden z cz?onków komisji w?ciek? si? i wyrzuci? Szaflarsk? za drzwi. Jednak widzia? w niej potencja?. Wyszed? za ni? i poleci? jej przeczyta? "Pi??dziesi?t lat teatru" Orlicza. Po przeczytaniu lektury zosta?a przyj?ta.