Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Moment zwrotny Jak kobiety rosn? w si?? i zmieniaj? ?wiat
Autorzy: Melinda Gates
Wydawnictwo: Zysk i S-ka Wydawnictwo Sp. J. Tadeusz Zysk Aldona Zysk
ISBN: 9788381166744
Stron: 342
Kod ksi: ZYSK-0135
Cena:
39.90 zł
Opis książki
Debiut pisarski Melindy Gates, aktualne i potrzebne wezwanie do wzmocnienia roli kobiet
Kiedy pomagamy osi?gn?? moment zwrotny kobietom, pomagamy ca?ej ludzko?ci.
Melinda Gates
Od dwudziestu lat Melinda Gates prowadzi misj?, której celem jest znajdowanie rozwi?za? dla ludzi pilnie potrzebuj?cych pomocy, bez wzgl?du na to, gdzie ?yj? i kim s?. Podczas tej podró?y coraz wyra?niej zacz??a zdawa? sobie spraw? z jednej rzeczy: Je?li chcesz, by ca?e spo?ecze?stwo d??y?o ku lepszemu, nie mo?esz traktowa? gorzej kobiet.
W tej poruszaj?cej ksi??ce dzieli si? m?dro?ci? zdobyt? dzi?ki spotkaniom z inspiruj?cymi lud?mi, których pozna?a podczas swej pracy i podró?y po ca?ym ?wiecie. Sama najlepiej wyja?nia swoj? motywacj? we wst?pie: „Dlatego w?a?nie musia?am napisa? t? ksi??k? – by podzieli? si? historiami ludzi, którzy pozwolili mi znale?? ?yciowy cel i si?? do dzia?ania. Chc?, by?my wszyscy zobaczyli, jak mo?emy wspomóc kobiety tam, gdzie ?yjemy”.