Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Mienie samorz?dowe
Autorzy: Joanna Jagoda
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381607421
Stron: 257
Kod ksi: WOLT-7345*
Cena:
129.00 zł
Opis książki
W publikacji zaprezentowano podstawowe problemy zwi?zane z gospodarowaniem mieniem samorz?dowym. Uwzgl?dniono zarówno kwestie struktur (podmiotów), którym mo?na przypisa? atrybut gospodarowania mieniem samorz?dowym, jak i form prawnych, w jakich podmioty te mog? dzia?a?.

W ksi??ce omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:

poj?cie mienia samorz?dowego,
podmioty tego mienia (samorz?dowe osoby prawne),
pochodzenie mienia samorz?dowego,
zasady zarz?dzania mieniem samorz?dowym,
reprezentacja jednostki samorz?du terytorialnego w zakresie gospodarowania mieniem,
dzia?alno?? gospodarcza jednostek samorz?du terytorialnego,
podzia? kompetencji mi?dzy organami jednostki samorz?du terytorialnego w zakresie gospodarowania mieniem,
s?dowa ochrona samodzielno?ci jednostek samorz?du terytorialnego w zakresie zarz?dzania mieniem samorz?dowym.