Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Biegli w post?powaniu s?dowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem Wyd.2
Autorzy: Joanna Dzier?anowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381605618
Stron: 0
Kod ksi: WOLT-8806/2*
Cena:
159.00 zł
Opis książki
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie instytucji bieg?ego w cywilnym i karnym post?powaniu s?dowym. Poza analiz? teoretyczn? uwzgl?dnia tak?e tematycznie uporz?dkowane orzecznictwo s?dów powszechnych i S?du Najwy?szego dotycz?ce szczegó?owych kwestii zwi?zanych z instytucj? bieg?ego oraz planowane zmiany omawianych uregulowa?, w tym procedury karnej i cywilnej.

Autorki poruszaj? zagadnienia statusu bieg?ych w post?powaniu cywilnym i karnym (zarówno w regulacjach kodeksowych, jak i pozakodeksowych), sposobu wynagradzania bieg?ych oraz sporz?dzanych przez nich opinii. Drugie wydanie komentarza zosta?o wzbogacone o rozdzia?y dotycz?ce m.in. odpowiedzialno?ci cywilnej bieg?ego oraz jako?ci jego opinii. Dla czytelników szczególnie interesuj?ce b?d? rozwa?ania po?wi?cone charakterowi dowodu z opinii bieg?ego, jego zastosowaniu i problemom wi???cym si? z praktycznym wykorzystaniem tego ?rodka dowodowego.