Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach
Nowości w ofercie
Wn?trze „S?odkiej” nadal wype?nia aromatyczny zapach wanilii i sernika. Lecz w ?yciu Jagody nadchodz? zmiany, które wp?yn? na atmosfer? jej ukochanej cukierni… K?opoty finansowe i przed?u?aj...
36.90 zł
Z?owrogie moce oplataj? cz?onków Circus Lumos, a Ksi??? Cieni czai si? w ka?dym, kto staje na ich drodze do odnalezienia ?wiat?o?ci. Przyszed? czas na podró? i wielkie poszukiwania, które zmieni? ?...
36.90 zł
Marta ca?e ?ycie po?wi?ci?a rodzinie. Gdy po wielu latach odchodzi od m??a, dla którego liczy si? tylko alkohol, musi pouk?ada? je na nowo i sama zadba? o przysz?o?? nastoletniej córki. Kolejne rand...
36.90 zł
?ycie w Mi?tach up?ywa w atmosferze pe?nej spokoju – Anna odnalaz?a szcz??cie u boku ?ukasza, razem wychowuj? syna, a prowadzony przez nich pensjonat cieszy si? popularno?ci?. A?ka uk?ada sobie ?yci...
36.90 zł
Bestsellerowi autorzy i niezwyk?e ?wiaty. Poznaj serie „?wiat Verity” i „The Call”! Gwarantujemy zarwane noce... Zestaw niezb?dny dla fanów potworów, demonów i niebezpiecznych przygód!...
79.00 zł
Natasza mia?a wszystko: kochaj?cego m??a, pi?kny dom, spektakularn? karier? i w?asn? agencj? reklamow?. ?ycie Nataszy wielu osobom mog?oby wyda? si? perfekcyjne i takie w?a?nie by?o… Do czasu. "J...
59.00 zł
Bestsellerowe powie?ci dla m?odych doros?ych: Pakiet Geekerella, K?amczucha, Król Kier Najlepsze ksi??ki dla nastolatków wybrane przez czytelników We need YA! Ró?ne gatunki, nowe ?wiaty, niebez...
69.00 zł
Dwa stoj?ce na granicy rozpadu zwi?zki i dwie ró?ne historie. Podczas gdy jedni musz? walczy? o mi?o??, inni niszcz? j? na w?asne ?yczenie… Dzi?ki s?u?bowemu wyjazdowi Mi?ka wreszcie mo?e odetch...
14.90 zł
Magdalena po latach wraca do rodzinnego domu, ?eby pogodzi? si? z najwa?niejsz? osob? jej dzieci?stwa – charyzmatycznym i apodyktycznym dziadkiem. Ludwikowi zale?y na tym, by ukochana wnuczka z nim...
14.90 zł
Weronika wie, ?e przesz?o?ci nie da si? wymaza? z pami?ci, ale mo?na na nowo u?o?y? popl?tane losy. Przeznaczenie kieruje j? do Jagodna, gdzie zaczyna prowadzi? warsztaty z tkactwa i zaprzyja?nia...
34.90 zł
Ju? obowi?zuje rozporz?dzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16.7.2019 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szczegó?owej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz ?rodków p...
129.00 zł
Ksi??ka w pog??biony sposób prezentuje ca?o?? problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzgl?dniaj?ce dorobek doktryny, orzecznictwo, zawieraj?ce elementy prawnopo...
99.00 zł
Stan prawny: 12 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 5.10.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), 1.11.2019 r. (Dz.U. z 2018 r....
12.90 zł
Stan prawny: 11 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 5.10.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694). 5.12.2019 r. (Dz.U. z 2019 r...
14.90 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W ksi??ce zosta?y zawarte najwa?niejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego....
29.90 zł
Komentarz w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPC z uwzgl?dnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustaw? z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks post?powania cywilnego oraz innych ustaw....
349.00 zł
Listopad 1926 roku. W Poznaniu kr??? pog?oski o spodziewanej wizycie Pi?sudskiego. Nad bezpiecze?stwem Marsza?ka ma czuwa? komisarz Antoni Fischer. Jednak napi?ta po przewrocie majowym atmosfera w kra...
14.90 zł
Gdy cichn? weselne dzwony, nadchodzi proza ?ycia Monika nie wierzy w?asnemu szcz??ciu. Wystawny ?lub, którego zazdro?ci jej ca?a wie?, bogaty i przystojny m?? oraz wspania?e ?ycie w okaza?ej w...
14.90 zł
Po zdanym egzaminie adwokackim, ?wie?o upieczony mecenas Ory?ski ma zast?pi? Chy?k? jako g?ówna si?a nap?dowa kancelarii ?elazny & McVay. Pierwsza sprawa, jak? poprowadzi, niechybnie zawa?y na ca?ej...
39.90 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. Opracowanie uwzgl?dnia najnowsze zmiany w zakresie wprowadzenia do systemu prawa handlowego prostej spó?ki akcyjnej i g?osowania elektronicznego, jak równie? zmian...
29.90 zł
Kodeks cywilny. Komentarz pod redakcj? prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dzie?em zbiorowym szko?y wroc?awskiej. Opracowany zosta? jako wydanie jednotomowe, uwzgl?dni...
349.00 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. – zawiera zmiany wchodz?ce w ?ycie 1.1.2020 r. i 1.6.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495). Ksi??ka zawiera: Tekst ustawy Kodeks cywilny Indeks rzecz...
9.90 zł
Stan prawny: 12 sierpnia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 21.8.2019 r. (DzU. z 2019 r. poz.1469), 7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz...
17.90 zł
tan prawny: 1 sierpnia 2019 r. Publikacja zawiera: Konstytucj? Rzeczypospolitej Polskiej - wyci?g, Ustaw? o dzia?alno?ci leczniczej - wyci?g, Ustaw? o prawach pacjenta i Rzeczniku...
49.00 zł
Stan prawny na: 13.08.2019 r. W 6. wydaniu ksi??ki uwzgl?dniono najnowsze zmiany wynikaj?ce m.in. z ustaw: z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwi?kszenia udzia?u...
13.90 zł
Stan prawny na: 15.08.2019 r. W najnowszym 9. wydaniu ksi??ki uwzgl?dniono m.in. zmiany wynikaj?ce z: ustawy z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim ?wiadczeniu uzupe?niaj?cym,...
9.90 zł
Zbiór przepisów prawa drogowego zawiera m.in.: ustaw? – Prawo o ruchu drogowym, rozporz?dzenie w sprawie znaków i sygna?ów drogowych, rozporz?dzenie w sprawie wysoko?ci grzywien nak?adanych w dr...
27.90 zł
Wynagrodzenia w o?wiacie 2019/2020 to pierwsze, unikalne ?ród?o wiedzy na temat zmodyfikowanego systemu p?ac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy ca?ego systemu wynagrodze? nauczyc...
139.00 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. Ksi??ka zawiera: Tekst ustawy Kodeks post?powania administracyjnego Indeks rzeczowy Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmi...
9.90 zł
Praktyczny poradnik wyja?niaj?cy wszystkie najwa?niejsze procedury zwi?zane z przekszta?ceniem spó?ek osobowych, kapita?owych i cywilnych. W publikacji, z uwzgl?dnieniem specyfiki poszczególnych...
178.50 zł
Podatników VAT czeka prawdziwa rewolucja w rozliczeniach. Zmiany b?d? wprowadzane w kilku etapach. Prezentowana publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o VAT wraz z komentarzem pod ka?dym zmieni...
89.00 zł
Stan prawny na: 15.08.2018 r. W 8. wydaniu ksi??ki uwzgl?dniono zmiany wynikaj?ce m.in. z ustaw: z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spó?ek handlowych, z 19 lipca...
12.90 zł
Wielkie ZMIANY w VAT od 1 WRZE?NIA 2019 r. do 1 KWIETNIA 2020 r. ! Przedsi?biorco nie daj si? zaskoczy?! W okresie od 1 wrze?nia 2019 r. do 1 kwietnia 2020 r. zaczynaj? obowi?zywa? istotne zmia...
99.00 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. – zawiera zmiany wchodz?ce w ?ycie 6.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579). Ksi??ka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny Indeks rzeczowy Seria "Tw...
9.90 zł
Komentarz w sposób wyczerpuj?cy analizuje poszczególne instytucje ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu post?powania administracyjnego. Obszerne wywody obe...
169.00 zł
Publikacja ma pomóc firmom i instytucjom wykorzystuj?cym monitoring wizyjny w spe?nieniu obowi?zków w zakresie ochrony danych wynikaj?cych zarówno z przepisów rodo, jak i z wybranych regulacji se...
128.00 zł
Wi?kszo?? rozmów telefonicznych z urz?dow? infolini? i tak ko?czy si? wizyt? w instytucji. To od Ciebie zale?y, czy na spotkaniu pojawi si? pozytywny, dobrze poinfor­mowany klient czy bojowo nastaw...
128.00 zł
Stan prawny: 25 sierpnia 2019 r. Zawiera zmiany wprowadzone przez ustaw? z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – KPC oraz innych ustaw, a tak?e zmiany wynikaj?ce z innych ustaw nowelizuj?cych. Pi...
69.00 zł
Przedmiotem opracowania s? zagadnienia zwi?zane ze ?rodkami prawnymi ograniczaj?cymi unikanie oraz uchylanie si? od opodatkowania. Dzia?ania podejmowane na szczeblu mi?dzynarodowym, w tym Unii Europe...
35.70 zł
Recenzowana monografia, zatytu?owana: „Przedsi?biorstwo na rynku kapita?owym. Studia przypadków”, stanowi interesuj?ce i wa?ne dzie?o naukowe, zawieraj?ce obszerne a zarazem oryginalne badania te...
29.40 zł