Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach
Nowości w ofercie
Wn?trze „S?odkiej” nadal wype?nia aromatyczny zapach wanilii i sernika. Lecz w ?yciu Jagody nadchodz? zmiany, które wp?yn? na atmosfer? jej ukochanej cukierni… K?opoty finansowe i przed?u?aj...
36.90 zł
Z?owrogie moce oplataj? cz?onków Circus Lumos, a Ksi??? Cieni czai si? w ka?dym, kto staje na ich drodze do odnalezienia ?wiat?o?ci. Przyszed? czas na podró? i wielkie poszukiwania, które zmieni? ?...
36.90 zł
Marta ca?e ?ycie po?wi?ci?a rodzinie. Gdy po wielu latach odchodzi od m??a, dla którego liczy si? tylko alkohol, musi pouk?ada? je na nowo i sama zadba? o przysz?o?? nastoletniej córki. Kolejne rand...
36.90 zł
?ycie w Mi?tach up?ywa w atmosferze pe?nej spokoju – Anna odnalaz?a szcz??cie u boku ?ukasza, razem wychowuj? syna, a prowadzony przez nich pensjonat cieszy si? popularno?ci?. A?ka uk?ada sobie ?yci...
36.90 zł
Bestsellerowi autorzy i niezwyk?e ?wiaty. Poznaj serie „?wiat Verity” i „The Call”! Gwarantujemy zarwane noce... Zestaw niezb?dny dla fanów potworów, demonów i niebezpiecznych przygód!...
79.00 zł
Natasza mia?a wszystko: kochaj?cego m??a, pi?kny dom, spektakularn? karier? i w?asn? agencj? reklamow?. ?ycie Nataszy wielu osobom mog?oby wyda? si? perfekcyjne i takie w?a?nie by?o… Do czasu. "J...
59.00 zł
Bestsellerowe powie?ci dla m?odych doros?ych: Pakiet Geekerella, K?amczucha, Król Kier Najlepsze ksi??ki dla nastolatków wybrane przez czytelników We need YA! Ró?ne gatunki, nowe ?wiaty, niebez...
69.00 zł
Dwa stoj?ce na granicy rozpadu zwi?zki i dwie ró?ne historie. Podczas gdy jedni musz? walczy? o mi?o??, inni niszcz? j? na w?asne ?yczenie… Dzi?ki s?u?bowemu wyjazdowi Mi?ka wreszcie mo?e odetch...
14.90 zł
Magdalena po latach wraca do rodzinnego domu, ?eby pogodzi? si? z najwa?niejsz? osob? jej dzieci?stwa – charyzmatycznym i apodyktycznym dziadkiem. Ludwikowi zale?y na tym, by ukochana wnuczka z nim...
14.90 zł
Weronika wie, ?e przesz?o?ci nie da si? wymaza? z pami?ci, ale mo?na na nowo u?o?y? popl?tane losy. Przeznaczenie kieruje j? do Jagodna, gdzie zaczyna prowadzi? warsztaty z tkactwa i zaprzyja?nia...
34.90 zł
Te?ciowa Oli odkry?a na stare lata now? pasj? – wró?biarstwo. Którego? dnia stawia karty swojemu synowi. Niestety, przysz?o?? jawi si? w czarnych barwach. Za rad? kart (i mamusi), m?? Oli odch...
39.90 zł
Ju? obowi?zuje rozporz?dzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16.7.2019 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szczegó?owej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz ?rodków p...
129.00 zł
Stan prawny: 12 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 5.10.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), 1.11.2019 r. (Dz.U. z 2018 r....
12.90 zł
Stan prawny: 11 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 5.10.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694). 5.12.2019 r. (Dz.U. z 2019 r...
14.90 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W ksi??ce zosta?y zawarte najwa?niejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego....
29.90 zł
Komentarz w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPC z uwzgl?dnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustaw? z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks post?powania cywilnego oraz innych ustaw....
349.00 zł
Listopad 1926 roku. W Poznaniu kr??? pog?oski o spodziewanej wizycie Pi?sudskiego. Nad bezpiecze?stwem Marsza?ka ma czuwa? komisarz Antoni Fischer. Jednak napi?ta po przewrocie majowym atmosfera w kra...
14.90 zł
?ledcza, jakiej nie znajdziecie na kartach innych krymina?ów! Dominika otrzymuje zlecenie wyjazdu do Lyonu w celu skopiowania jednego z obrazów. Po sko?czonej pracy obraz znika, a kopistka ni...
14.90 zł
Gdy cichn? weselne dzwony, nadchodzi proza ?ycia Monika nie wierzy w?asnemu szcz??ciu. Wystawny ?lub, którego zazdro?ci jej ca?a wie?, bogaty i przystojny m?? oraz wspania?e ?ycie w okaza?ej w...
14.90 zł
Po zdanym egzaminie adwokackim, ?wie?o upieczony mecenas Ory?ski ma zast?pi? Chy?k? jako g?ówna si?a nap?dowa kancelarii ?elazny & McVay. Pierwsza sprawa, jak? poprowadzi, niechybnie zawa?y na ca?ej...
39.90 zł
Komentarz praktyczny omawiaj?cy ca?o?ciowo problematyk? zwi?zan? z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w post?powaniu cywilnym oraz post?powaniu karnym. W 5. wydaniu, zaktualizowano i uzupe?niono ko...
149.00 zł
Kodeks cywilny. Komentarz pod redakcj? prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dzie?em zbiorowym szko?y wroc?awskiej. Opracowany zosta? jako wydanie jednotomowe, uwzgl?dni...
349.00 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz...
9.90 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. – zawiera zmiany wchodz?ce w ?ycie 1.1.2020 r. i 1.6.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495). Ksi??ka zawiera: Tekst ustawy Kodeks cywilny Indeks rzecz...
9.90 zł
Kodeks drogowy – znaj swoje prawa i obowi?zki Jako odpowiedzialny kierowca lub pracownik s?u?b mundurowych na pewno masz w ma?ym palcu przepisy ruchu drogowego, jednak i Tobie przyda si? ksi??kow...
36.90 zł
Wynagrodzenia w o?wiacie 2019/2020 to pierwsze, unikalne ?ród?o wiedzy na temat zmodyfikowanego systemu p?ac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy ca?ego systemu wynagrodze? nauczyc...
139.00 zł
Wyj?tkowo praktyczny komentarz do ka?dego artyku?u Kodeksu pracy przeznaczony dla praktyków, a zw?aszcza dla mened?erów oraz przedstawicieli HR, którzy w swojej codziennej pracy napotykaj? na wiele...
241.50 zł
Praktyczny poradnik wyja?niaj?cy wszystkie najwa?niejsze procedury zwi?zane z przekszta?ceniem spó?ek osobowych, kapita?owych i cywilnych. W publikacji, z uwzgl?dnieniem specyfiki poszczególnych...
178.50 zł
Publikacja podzielona jest na dziesi?? g?ównych dzia?ów: 1. Ustawa - Prawo budowlane 2. Warunki techniczne obiektów budowlanych 3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 4. Projekty b...
92.40 zł
Wielkie ZMIANY w VAT od 1 WRZE?NIA 2019 r. do 1 KWIETNIA 2020 r. ! Przedsi?biorco nie daj si? zaskoczy?! W okresie od 1 wrze?nia 2019 r. do 1 kwietnia 2020 r. zaczynaj? obowi?zywa? istotne zmia...
99.00 zł
Komentarz w sposób wyczerpuj?cy analizuje poszczególne instytucje ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu post?powania administracyjnego. Obszerne wywody obe...
169.00 zł
Wi?kszo?? rozmów telefonicznych z urz?dow? infolini? i tak ko?czy si? wizyt? w instytucji. To od Ciebie zale?y, czy na spotkaniu pojawi si? pozytywny, dobrze poinfor­mowany klient czy bojowo nastaw...
128.00 zł
Podr?cznik "Zobowi?zania – cze?? szczegó?owa" jest kontynuacja podr?cznika Z. Radwanskiego, A. Olejniczaka, "Zobowi?zania – cze?? ogólna", wraz z którym obejmuje pe?ny wyk?ad z prawa zobowi?za?...
59.00 zł
Przedmiotem opracowania s? zagadnienia zwi?zane ze ?rodkami prawnymi ograniczaj?cymi unikanie oraz uchylanie si? od opodatkowania. Dzia?ania podejmowane na szczeblu mi?dzynarodowym, w tym Unii Europe...
35.70 zł
Recenzowana monografia, zatytu?owana: „Przedsi?biorstwo na rynku kapita?owym. Studia przypadków”, stanowi interesuj?ce i wa?ne dzie?o naukowe, zawieraj?ce obszerne a zarazem oryginalne badania te...
29.40 zł
Szczegó?owa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz ?rodków pochodz?cych ze ?róde? zagranicznych wprowadzona rozporz?dzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U...
231.00 zł
Orzecznictwo Aplikanta – Odpowiedzialno?? dyscyplinarna radców prawnych i adwokatów zawiera tezy orzecze? do poszczególnych (wybranych) artyku?ów Kodeksu etyki adwokatów oraz Kodeksu etyki radc...
129.00 zł
Najnowszy komentarz do ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo?ecznej (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) stanowi istotne novum w?ród publikacji o podobnym charakterze. Jest napisany przez praktyk...
179.00 zł
Publikacja to kompleksowe omówienie zada? i kompetencji kierownika USC ze wskazaniem przepisów prawa oraz aktualnego orzecznictwa s?dowego. Podstawowym aktem prawnym jaki reguluje post?powanie kiero...
149.00 zł
Przepisy dwóch aktów prawnych, tj. Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy...
157.50 zł