Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach
Nowości w ofercie
Wn?trze „S?odkiej” nadal wype?nia aromatyczny zapach wanilii i sernika. Lecz w ?yciu Jagody nadchodz? zmiany, które wp?yn? na atmosfer? jej ukochanej cukierni… K?opoty finansowe i przed?u?aj...
36.90 zł
Marta ca?e ?ycie po?wi?ci?a rodzinie. Gdy po wielu latach odchodzi od m??a, dla którego liczy si? tylko alkohol, musi pouk?ada? je na nowo i sama zadba? o przysz?o?? nastoletniej córki. Kolejne rand...
36.90 zł
Bestsellerowi autorzy i niezwyk?e ?wiaty. Poznaj serie „?wiat Verity” i „The Call”! Gwarantujemy zarwane noce... Zestaw niezb?dny dla fanów potworów, demonów i niebezpiecznych przygód!...
79.00 zł
Natasza mia?a wszystko: kochaj?cego m??a, pi?kny dom, spektakularn? karier? i w?asn? agencj? reklamow?. ?ycie Nataszy wielu osobom mog?oby wyda? si? perfekcyjne i takie w?a?nie by?o… Do czasu. "J...
59.00 zł
Bestsellerowe powie?ci dla m?odych doros?ych: Pakiet Geekerella, K?amczucha, Król Kier Najlepsze ksi??ki dla nastolatków wybrane przez czytelników We need YA! Ró?ne gatunki, nowe ?wiaty, niebez...
69.00 zł
Dwa stoj?ce na granicy rozpadu zwi?zki i dwie ró?ne historie. Podczas gdy jedni musz? walczy? o mi?o??, inni niszcz? j? na w?asne ?yczenie… Dzi?ki s?u?bowemu wyjazdowi Mi?ka wreszcie mo?e odetch...
14.90 zł
Magdalena po latach wraca do rodzinnego domu, ?eby pogodzi? si? z najwa?niejsz? osob? jej dzieci?stwa – charyzmatycznym i apodyktycznym dziadkiem. Ludwikowi zale?y na tym, by ukochana wnuczka z nim...
14.90 zł
Weronika wie, ?e przesz?o?ci nie da si? wymaza? z pami?ci, ale mo?na na nowo u?o?y? popl?tane losy. Przeznaczenie kieruje j? do Jagodna, gdzie zaczyna prowadzi? warsztaty z tkactwa i zaprzyja?nia...
34.90 zł
Te?ciowa Oli odkry?a na stare lata now? pasj? – wró?biarstwo. Którego? dnia stawia karty swojemu synowi. Niestety, przysz?o?? jawi si? w czarnych barwach. Za rad? kart (i mamusi), m?? Oli odch...
39.90 zł
Komentarz do zmiany omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustaw? z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks post?powania cywilnego oraz innych ustaw. Ustawa usprawnia post?powanie w sprawach cywiln...
169.00 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 1.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 644, poz. 1099, poz. 1636), 7.9.2019 r. (...
39.00 zł
Skrypt "Wst?p do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocz?? studiów prawniczych. Dzi?ki niemu zrozumiesz: poj?cie prawa, role i miejsce prawa w ?yci...
59.00 zł
Stan prawny: 16 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?u, który wchodzi w ?ycie: 5.10.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694). Ksi??ka zawiera: Tekst us...
14.90 zł
Kolejne ju?, 12. wydanie ciesz?cego si? du?? popularno?ci? Komentarza do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz...
329.00 zł
Ju? obowi?zuje rozporz?dzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16.7.2019 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szczegó?owej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz ?rodków p...
129.00 zł
Podr?cznik „Prawo mi?dzynarodowe publiczne" omawia instytucje z zakresu prawa mi?dzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków mi?dzynarodowych. Zawiera tak?e przyk?ady w...
99.00 zł
Publikacja zawiera kompleksow? analiz? przepisów reguluj?cych przebieg post?powania cywilnego, z uwzgl?dnieniem najobszerniejszej w ostatnich latach nowelizacji wprowadzonej ustaw? z dnia 4 lipca...
65.00 zł
Ksi??ka w pog??biony sposób prezentuje ca?o?? problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzgl?dniaj?ce dorobek doktryny, orzecznictwo, zawieraj?ce elementy prawnopo...
99.00 zł
Stan prawny: 12 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 5.10.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), 1.11.2019 r. (Dz.U. z 2018 r....
12.90 zł
Stan prawny: 11 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 5.10.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694). 5.12.2019 r. (Dz.U. z 2019 r...
14.90 zł
Stan prawny: 11 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 5.10.2019 r., 5.12.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694). Ksi??ka zawie...
24.90 zł
Stan prawny: 10 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?u, który wchodzi w ?ycie: 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm., Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 Ksi?...
12.90 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W ksi??ce zosta?y zawarte najwa?niejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego....
29.90 zł
Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji ksi?gowej zachodz?cej w publicznych jednostkach o?wiatowych, z uwzgl?dnieniem specyficznych zdarze? jakie wyst?puj? w tych jednostkach,...
149.00 zł
W podr?czniku ,,Prawo cywilne - cz??? ogólna" zosta?y opisane instytucje uregulowane w pierwszej Ksi?dze Kodeksu cywilnego. W publikacji omówiono zagadnienia dotycz?ce m.in.: ?ród?a p...
59.00 zł
Opracowanie sk?ada si? z trzech cz??ci: testów, odpowiedzi do testów oraz kazusów. Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom I obejmuje tematyk?: prawa konstytucyjnego (...
129.00 zł
Tom I. Komentarz do art. 1–205 KPC zawiera szczegó?owe omówienie przepisów dotycz?cych zagadnie? ogólnych dla wszystkich rodzajów post?powa? oraz post?powania procesowego, tj.: s?du, prokurator...
329.00 zł
Komentarz w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPC z uwzgl?dnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustaw? z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks post?powania cywilnego oraz innych ustaw....
349.00 zł
Stan prawny: 16 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?u, który wchodzi w ?ycie: 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 912 i poz. 1495). Ksi??ka zawiera:...
14.90 zł
Komentarz stanowi opracowanie przepisów ustawy z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zwi?zku z zapobieganiem i zwalczaniem przest?pczo?ci. Jego tre?? skoncentrowana jest n...
169.00 zł
?ledcza, jakiej nie znajdziecie na kartach innych krymina?ów! Dominika otrzymuje zlecenie wyjazdu do Lyonu w celu skopiowania jednego z obrazów. Po sko?czonej pracy obraz znika, a kopistka ni...
14.90 zł
Gdy cichn? weselne dzwony, nadchodzi proza ?ycia Monika nie wierzy w?asnemu szcz??ciu. Wystawny ?lub, którego zazdro?ci jej ca?a wie?, bogaty i przystojny m?? oraz wspania?e ?ycie w okaza?ej w...
14.90 zł
Komentarz praktyczny omawiaj?cy ca?o?ciowo problematyk? zwi?zan? z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w post?powaniu cywilnym oraz post?powaniu karnym. W 5. wydaniu, zaktualizowano i uzupe?niono ko...
149.00 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. Opracowanie uwzgl?dnia najnowsze zmiany w zakresie wprowadzenia do systemu prawa handlowego prostej spó?ki akcyjnej i g?osowania elektronicznego, jak równie? zmian...
29.90 zł
Kodeks cywilny. Komentarz pod redakcj? prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dzie?em zbiorowym szko?y wroc?awskiej. Opracowany zosta? jako wydanie jednotomowe, uwzgl?dni...
349.00 zł
W komentarzu uwzgl?dniono najnowsze zmiany wprowadzone do polskiej ustawy o ochronie danych osobowych wprowadzone ustaw? dostosowuj?c? z 21 lutego 2019 r., które wesz?y w ?ycie 4 maja 2019 roku....
269.00 zł
Stan prawny: 14 sierpnia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 21.8.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), 7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. p...
34.90 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz...
9.90 zł
85 szczegó?owo opracowanych kazusów dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Opracowanie uwzgl?dnia najnowsze zmiany aktów prawnych, w tym przepisy nowelizuj?ce KPC wprowadzone ustaw? z 4.7.20...
99.00 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. – zawiera zmiany wchodz?ce w ?ycie 1.1.2020 r. i 1.6.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495). Ksi??ka zawiera: Tekst ustawy Kodeks cywilny Indeks rzecz...
9.90 zł