Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach
Nowości w ofercie
Dynamicznie rozwijaj?cy si? rynek inwestycji wymusza na przedsi?biorcach konieczno?? podj?cia decyzji o restrukturyzacji swojego biznesu, czyli konieczno?? poszerzenia profilu dzia?alno?ci przez integ...
129.00 zł
Publikacja pod redakcj? R. Adamusa, M. Geromina, B. Groele, Z. Miczka pt. „Restrukturyzacja przedsi?biorstw 2.1" zawiera zbiór referatów odnosz?cych si? do najwa?niejszych zagadnie? z zakresu praw...
149.00 zł
Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks cywilny, zawiera tezy orzecze? do poszczególnych (wybranych) artyku?ów Kodeksu cywilnego. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najwa?niejszych orzecze? S?du Najw...
149.00 zł
Tradycyjny kalendarz bloczkowy zrywany (zdzierak).Rozbudowane opisy rocznicowe, wielotematyczne informacje na odwrocie kartki, korespondencja z Czytelnikami, itp.Dodatkowa kartonowa wk?adka w formie k...
8.50 zł
HR Business Partner to osoba, która wspó?pracuj?c z kierownictwem organizacji, projektuje i wdra?a rozwi?zania z zakresu zarz?dzania kadrami, tak aby wspomaga? realizacj? celów strategicznych firm...
99.00 zł
W ksi??ce wyczerpuj?co opisano zagadnienia zwi?zane z udost?pnieniem informacji publicznej na wniosek. Autorki przybli?y?y takie zagadnienia jak: katalog podmiotów uprawnionych i zobowi?zan...
129.00 zł
Publikacja podzielona jest na siedem g?ównych dzia?ów: 1. Kodeks pracy 2. Urlopy, zasi?ki i inne ?wiadczenia 3. Ochrona pracy 4. Bezpiecze?stwo i higiena pracy, PPO? 5. Wypadki przy pracy i c...
82.77 zł
Funkcjonalny informator w eleganckiej oprawie Kalendarium: dzie? na stronie Zawarto?? informatora: praktyczne kalendarium, skorowidz adresów i telefonów, obszerny wykaz insty...
49.00 zł
Gabinetowy Kalendarz Prawnika. Idealnie sprawdza si? w pracy! Gabinetowy Kalendarz Prawnika to: tydzie? na dwóch stronach; daty popularnych imienin i ?wi?t; kalendarz miesi?ca...
79.00 zł
Szkolny rozmównik polsko-hiszpa?ski to przyjazne w formie i pod wzgl?dem uk?adu tre?ci, innowacyjne narz?dzie do nauki j?zyka hiszpa?skiego. Zawiera 1100 hase? g?ównych, 8500 tysi?ca przyk?adowych z...
29.90 zł
Szkolny rozmównik polsko-rosyjski to przyjazne w formie i pod wzgl?dem uk?adu tre?ci, innowacyjne narz?dzie do nauki j?zyka rosyjskiego. Zawiera 1100 hase? g?ównych, 8500 tysi?ca przyk?adowych zda?...
29.90 zł
Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zaktualizowane wydanie – stan prawny na 1 lipca 2019 r. – uwzgl?dnia bar...
262.50 zł
Problematyka czynno?ci prawnych, ich wadliwo?ci (w tym wzruszalno?ci) nale?y do wiod?cych zagadnie? teorii prawa i prawa cywilnego. Owa tematyka wi??e si? z problematyk? niewa?no?ci czynno?ci prawnych...
189.00 zł
Komentarz do zmian omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustaw? z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks post?powania cywilnego oraz innych ustaw, a tak?e zmiany wynikaj?ce z innych ustaw noweliz...
149.00 zł
Podr?cznik "Prawo wekslowe" w przyst?pny i uporz?dkowany sposób wyja?nia zagadnienia zwi?zane z przepisami reguluj?cymi omawian? tematyk?. Publikacja zosta?a przygotowana z my?l? o Czytelnikach m...
59.00 zł
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie tematyki post?powania egzekucyjnego oraz nowych ustaw o komornikach s?dowych i o kosztach komorniczych. Omówiono w niej m.in. zagadnienia dotycz?ce:...
179.00 zł
Celem publikacji jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r. o przekszta?ceniu prawa u?ytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo w?asno?ci tych gr...
129.00 zł
Od 1.1.2018 ju? wszyscy podatnicy VAT musz? generowa? (i wysy?a? cyklicznie) – dla potrzeb bie??cego monitoringu podatku VAT przez MF – pliki JPK-VAT. Natomiast kolejnych struktur JPK podatnicy ni...
119.00 zł
Obowi?zuj?ca w 2019 r. w instytucjach kultury dokumentacja wewn?trzna musi zosta? zmieniona i dostosowana do szeregu zmian w obowi?zuj?cych przepisach. Rok 2019 przyniós? wiele zmian podatkowych,...
189.00 zł
Praktyczny poradnik, dzi?ki któremu gminy z ?atwo?ci? sporz?dz? najwa?niejsze uchwa?y w zakresie ochrony ?rodowiska. Niniejsza ksi??ka to praktyczny poradnik, dzi?ki któremu gminy b?d? mog?y dope...
129.00 zł
Ksi??ka stanowi omówienie regulacji prawa podatkowego dotycz?cej dzia?alno?ci gospodarczej przedsi?biorcy dewelopera w zakresie obrotu lokalem mieszkalnym. Autorka analizuje poj?cia lokalu mieszkalne...
149.00 zł
W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty - w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów Kodeksu post?powania cywilnego z ich nowym brzmieniem wynikaj?cym z...
49.00 zł
Stan prawny: 8 lipca 2019 r. (do Dz.U. z 2019 r. poz. 1270) – zawiera zmiany wchodz?ce w ?ycie 1.9.2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) oraz 12.6.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1080). Publikacja za...
49.00 zł
Komentarz szczegó?owo omawia ustaw? o kosztach s?dowych w sprawach cywilnych oraz art. 98–124 KPC uwzgl?dni?c najwi?ksz? od lat reform? dotycz?c? KPC i kosztów w sprawach cywilnych – wprowadzon?...
249.00 zł
Ksi??ka Prawo nieruchomo?ci obejmuje ca?o?? najistotniejszej problematyki prawnej zwi?zanej z nieruchomo?ciami, uregulowanej w kodeksie cywilnym, ustawie o w?asno?ci lokali, ustawie o gospodarce nieru...
99.00 zł
Ósmy tom Systemu Prawa Karnego Procesowego zosta? po?wi?cony zagadnieniom dowodowym, które w nauce procesu karnego zaliczane s? nie tylko do najwa?niejszych, ale tak?e skomplikowanych i kontrowersyj...
399.00 zł
Stan prawny na: 22.07.2019 r. W obecnym wydaniu zbioru uwzgl?dniono zmiany wynikaj?ce z: ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o?wiatowe, ustawy o systemie o?wiaty o...
14.90 zł
Stan prawny na: 24.08.2018 r. W 20. wydaniu uwzgl?dniono najnowsze zmiany wynikaj?ce m.in. z ustaw: z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zad?u?onych, z 19 lipca 2019 r. o...
9.90 zł
Ksi??ka przybli?a najwa?niejsze zagadnienia z zakresu geologii i górnictwa, w szczególno?ci wynikaj?ce z przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze z uwzgl?dnieniem praktyki ich stosowania,...
149.00 zł
Stan prawny na: 18.07.2019 r. W najnowszym 33. wydaniu ksi??ki uwzgl?dniono zmiany wynikaj?ce m.in. z ustaw: z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi?zku z zapewnieniem st...
9.90 zł
Publikacja b?dzie pomocna w wyborze niezb?dnych mechanizmów sukcesji minimalizuj?cych obci??enia podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony maj?tku przedsi?biorstwa rodzinnego dla przysz?yc...
139.00 zł
Publikacja omawia zmiany wprowadzone od 1 wrze?nia 2019 r. obejmuj?ce wszystkie obszary kszta?cenia zawodowego, m.in.: klasyfikacj? zawodów, podstawy programowe, wybór zawodu, w którym b?dzie kszta...
59.00 zł
Opracowanie stanowi odpowied? na fundamentaln? zmian? w programie „Rodzina 500 plus”, czyli nowelizacj? przepisów ustawy o pomocy pa?stwa w wychowywaniu dzieci. Dzi?ki zawartym w publikacji wzoro...
99.00 zł
Funkcjonalny informator w eleganckiej oprawie Kalendarium: tydzie? na dwóch stronach Zawarto?? informatora: praktyczne kalendarium, skorowidz adresów i telefonów, obszerny w...
55.00 zł
Opis publikacji Ksi??ka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r. Artyku?y Konstytucji zosta?y opatrzone tytu?ami...
9.90 zł
Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 11.4.2003 r. o kszta?towaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.).Ustawa ta przewiduje daleko id?ce ograniczenia w obrocie gruntami r...
169.00 zł
Kalendarz Bieszczady 2020 zachwyca wspania?ymi uj?ciami ?ukasza Barzowskiego, Mateusza Matysiaka oraz Agnieszki i W?odka Bili?skich. Bieszczady to jeden z najbardziej atrakcyjnych zak?tków naszego...
24.90 zł
Cerkwie – wspania?e zabytki budownictwa sakralnego wpisane nierozerwalnie w krajobraz ?emkowszczyzny, w swych wn?trzach kryj? cenne, cz?sto kilkusetletnie ikony, stanowi?c dziedzictwo kulturowe jej...
24.90 zł
Poradnik, dzi?ki któremu specjali?ci ds. kadr przygotuj? indywidualne teczki pracowników oraz wype?ni? znajduj?ce si? w nich dokumenty, zgodnie z przepisami obowi?zuj?cymi od 1.1.2019 r. Osoby pr...
199.00 zł
Ksi??ka przybli?a konstrukcj? decyzji reformatoryjnej w kontek?cie modelu post?powania odwo?awczego obowi?zuj?cego w Kodeksie post?powania administracyjnego. Celem pracy jest ustalenie przes?anek wyda...
129.00 zł