Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach
Nowości w ofercie
Wn?trze „S?odkiej” nadal wype?nia aromatyczny zapach wanilii i sernika. Lecz w ?yciu Jagody nadchodz? zmiany, które wp?yn? na atmosfer? jej ukochanej cukierni… K?opoty finansowe i przed?u?aj...
36.90 zł
Z?owrogie moce oplataj? cz?onków Circus Lumos, a Ksi??? Cieni czai si? w ka?dym, kto staje na ich drodze do odnalezienia ?wiat?o?ci. Przyszed? czas na podró? i wielkie poszukiwania, które zmieni? ?...
36.90 zł
Marta ca?e ?ycie po?wi?ci?a rodzinie. Gdy po wielu latach odchodzi od m??a, dla którego liczy si? tylko alkohol, musi pouk?ada? je na nowo i sama zadba? o przysz?o?? nastoletniej córki. Kolejne rand...
36.90 zł
?ycie w Mi?tach up?ywa w atmosferze pe?nej spokoju – Anna odnalaz?a szcz??cie u boku ?ukasza, razem wychowuj? syna, a prowadzony przez nich pensjonat cieszy si? popularno?ci?. A?ka uk?ada sobie ?yci...
36.90 zł
Bestsellerowi autorzy i niezwyk?e ?wiaty. Poznaj serie „?wiat Verity” i „The Call”! Gwarantujemy zarwane noce... Zestaw niezb?dny dla fanów potworów, demonów i niebezpiecznych przygód!...
79.00 zł
Natasza mia?a wszystko: kochaj?cego m??a, pi?kny dom, spektakularn? karier? i w?asn? agencj? reklamow?. ?ycie Nataszy wielu osobom mog?oby wyda? si? perfekcyjne i takie w?a?nie by?o… Do czasu. "J...
59.00 zł
Bestsellerowe powie?ci dla m?odych doros?ych: Pakiet Geekerella, K?amczucha, Król Kier Najlepsze ksi??ki dla nastolatków wybrane przez czytelników We need YA! Ró?ne gatunki, nowe ?wiaty, niebez...
69.00 zł
Dwa stoj?ce na granicy rozpadu zwi?zki i dwie ró?ne historie. Podczas gdy jedni musz? walczy? o mi?o??, inni niszcz? j? na w?asne ?yczenie… Dzi?ki s?u?bowemu wyjazdowi Mi?ka wreszcie mo?e odetch...
14.90 zł
Magdalena po latach wraca do rodzinnego domu, ?eby pogodzi? si? z najwa?niejsz? osob? jej dzieci?stwa – charyzmatycznym i apodyktycznym dziadkiem. Ludwikowi zale?y na tym, by ukochana wnuczka z nim...
14.90 zł
Komentarz do zmiany omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustaw? z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks post?powania cywilnego oraz innych ustaw. Ustawa usprawnia post?powanie w sprawach cywiln...
169.00 zł
Skrypt "Wst?p do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocz?? studiów prawniczych. Dzi?ki niemu zrozumiesz: poj?cie prawa, role i miejsce prawa w ?yci...
59.00 zł
Stan prawny: 16 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?u, który wchodzi w ?ycie: 5.10.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694). Ksi??ka zawiera: Tekst us...
14.90 zł
Kolejne ju?, 12. wydanie ciesz?cego si? du?? popularno?ci? Komentarza do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz...
329.00 zł
Ju? obowi?zuje rozporz?dzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16.7.2019 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szczegó?owej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz ?rodków p...
129.00 zł
Publikacja zawiera kompleksow? analiz? przepisów reguluj?cych przebieg post?powania cywilnego, z uwzgl?dnieniem najobszerniejszej w ostatnich latach nowelizacji wprowadzonej ustaw? z dnia 4 lipca...
65.00 zł
Ksi??ka w pog??biony sposób prezentuje ca?o?? problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzgl?dniaj?ce dorobek doktryny, orzecznictwo, zawieraj?ce elementy prawnopo...
99.00 zł
Stan prawny: 12 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 5.10.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), 1.11.2019 r. (Dz.U. z 2018 r....
12.90 zł
Stan prawny: 11 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 5.10.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694). 5.12.2019 r. (Dz.U. z 2019 r...
14.90 zł
Stan prawny: 11 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 5.10.2019 r., 5.12.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694). Ksi??ka zawie...
24.90 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W ksi??ce zosta?y zawarte najwa?niejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego....
29.90 zł
Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji ksi?gowej zachodz?cej w publicznych jednostkach o?wiatowych, z uwzgl?dnieniem specyficznych zdarze? jakie wyst?puj? w tych jednostkach,...
149.00 zł
Opracowanie sk?ada si? z trzech cz??ci: testów, odpowiedzi do testów oraz kazusów. Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom I obejmuje tematyk?: prawa konstytucyjnego (...
129.00 zł
Gdy cichn? weselne dzwony, nadchodzi proza ?ycia Monika nie wierzy w?asnemu szcz??ciu. Wystawny ?lub, którego zazdro?ci jej ca?a wie?, bogaty i przystojny m?? oraz wspania?e ?ycie w okaza?ej w...
14.90 zł
Komentarz praktyczny omawiaj?cy ca?o?ciowo problematyk? zwi?zan? z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w post?powaniu cywilnym oraz post?powaniu karnym. W 5. wydaniu, zaktualizowano i uzupe?niono ko...
149.00 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. Opracowanie uwzgl?dnia najnowsze zmiany w zakresie wprowadzenia do systemu prawa handlowego prostej spó?ki akcyjnej i g?osowania elektronicznego, jak równie? zmian...
29.90 zł
Kodeks cywilny. Komentarz pod redakcj? prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dzie?em zbiorowym szko?y wroc?awskiej. Opracowany zosta? jako wydanie jednotomowe, uwzgl?dni...
349.00 zł
85 szczegó?owo opracowanych kazusów dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Opracowanie uwzgl?dnia najnowsze zmiany aktów prawnych, w tym przepisy nowelizuj?ce KPC wprowadzone ustaw? z 4.7.20...
99.00 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. – zawiera zmiany wchodz?ce w ?ycie 1.1.2020 r. i 1.6.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495). Ksi??ka zawiera: Tekst ustawy Kodeks cywilny Indeks rzecz...
9.90 zł
Stan prawny: 12 sierpnia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 21.8.2019 r. (DzU. z 2019 r. poz.1469), 7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz...
17.90 zł
tan prawny: 1 sierpnia 2019 r. Publikacja zawiera: Konstytucj? Rzeczypospolitej Polskiej - wyci?g, Ustaw? o dzia?alno?ci leczniczej - wyci?g, Ustaw? o prawach pacjenta i Rzeczniku...
49.00 zł
Stan prawny na: 13.08.2019 r. W 6. wydaniu ksi??ki uwzgl?dniono najnowsze zmiany wynikaj?ce m.in. z ustaw: z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwi?kszenia udzia?u...
13.90 zł
Stan prawny na: 15.08.2019 r. W najnowszym 9. wydaniu ksi??ki uwzgl?dniono m.in. zmiany wynikaj?ce z: ustawy z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim ?wiadczeniu uzupe?niaj?cym,...
9.90 zł
Kodeks drogowy – znaj swoje prawa i obowi?zki Jako odpowiedzialny kierowca lub pracownik s?u?b mundurowych na pewno masz w ma?ym palcu przepisy ruchu drogowego, jednak i Tobie przyda si? ksi??kow...
36.90 zł
Zbiór przepisów prawa drogowego zawiera m.in.: ustaw? – Prawo o ruchu drogowym, rozporz?dzenie w sprawie znaków i sygna?ów drogowych, rozporz?dzenie w sprawie wysoko?ci grzywien nak?adanych w dr...
27.90 zł
Wynagrodzenia w o?wiacie 2019/2020 to pierwsze, unikalne ?ród?o wiedzy na temat zmodyfikowanego systemu p?ac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy ca?ego systemu wynagrodze? nauczyc...
139.00 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. – zawiera zmiany wchodz?ce w ?ycie 20.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1146). Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od...
9.90 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. Ksi??ka zawiera: Tekst ustawy Kodeks post?powania administracyjnego Indeks rzeczowy Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmi...
9.90 zł
Wyj?tkowo praktyczny komentarz do ka?dego artyku?u Kodeksu pracy przeznaczony dla praktyków, a zw?aszcza dla mened?erów oraz przedstawicieli HR, którzy w swojej codziennej pracy napotykaj? na wiele...
241.50 zł
Praktyczny poradnik wyja?niaj?cy wszystkie najwa?niejsze procedury zwi?zane z przekszta?ceniem spó?ek osobowych, kapita?owych i cywilnych. W publikacji, z uwzgl?dnieniem specyfiki poszczególnych...
178.50 zł
Podatników VAT czeka prawdziwa rewolucja w rozliczeniach. Zmiany b?d? wprowadzane w kilku etapach. Prezentowana publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o VAT wraz z komentarzem pod ka?dym zmieni...
89.00 zł