Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach
Nowości w ofercie
Pomó? Lassemu i Mai odczyta? zaszyfrowane wiadomo?ci szajki z?odziei i ujawni? plan w?ama? w Valleby, aby ostrzec mieszka?ców i uchroni? ich przed kradzie?ami. Po rozwi?zaniu ka?dego zadania przykle...
16.91 zł
Adham widzi mur ka?dego ranka, kiedy wygl?da przez okno. I codziennie ma nadziej?, ?e muru nie b?dzie. Ale zawsze tam jest, szary i ponury jak zwykle. I tak wysoki, ?e nie da si? przez niego przedo...
27.90 zł
Pierwszy tom kultowej sagi historycznej REMIGIUSZA MROZA! Misternie skonstruowana, wielow?tkowa fabu?a, której w?tki ??cz? si? ze sob? w najmniej oczekiwanych momentach. Jest sierpie? 1939...
36.90 zł
Drugi tom kultowej sagi historycznej REMIGIUSZA MROZA! Historia o wielkiej mi?o?ci, niespodziewanych sojuszach i fali okrucie?stw, która zala?a Europ?. Staszek i Maria poszukuj? bezpiecznej...
36.90 zł
Trzeci tom kultowej sagi historycznej REMIGIUSZA MROZA! Fala nazizmu zalewa Europ?. Polacy resztkami si? walcz? z okupantem, a ich cz?owiecze?stwo zostaje wystawione na prób?. Jest rok 1940...
39.90 zł
To tylko nastoletni wybryk. Chocia? Kip wypi? na imprezie troch? za du?o i spowodowa? wypadek samochodowy, wydaje si?, ?e ujdzie mu to na sucho. Jednak nagle umiera jego przyrodnia siostra. Tamtego...
39.90 zł
Hipnotyzuj?cy portret destrukcyjnego idealisty. Ilekro? zdarza?o mi si? fantazjowa? o tym, ?e z sob? ko?cz?, wyobra?a?em sobie uroczysty, rytualny wr?cz czyn – w tym list po?egnalny, garnitur i w...
39.90 zł
„Co zrobi? z Yeti, kiedy ju? go znajd?? Powinienem umie?ci? go w ZOO, ugo?ci? w swoim domu, a mo?e zamkn?? w muzeum?” Daniel C. Taylor przez niemal 60 lat bada? zadawa? sobie te pytania. Doprow...
44.90 zł
W eksplozji samochodu ginie dwoje pracowników popularnego programu telewizyjnego. Nied?ugo potem jego prezenter, Aleksander U?anow, otrzymuje gro?b?, ?e wkrótce podobny los czeka tak?e jego. Oka...
44.90 zł
Opowie?ci kobiet o porodach to mieszanka szcz??cia, wzruszenia, bólu i l?ku. Nie ma znaczenia, czy przebiega?y naturalnie czy nie, ze znieczuleniem czy bez. Wa?ne s? zgoda z sam? sob? i otwarto??...
36.90 zł
Aniela mia?a trudne dzieci?stwo i nie zazna?a wiele mi?o?ci. Gdy spotyka Adama, decyduje si? zwi?za? z nim swoj? przysz?o??. Razem próbuj? u?o?y? ?ycie swojej rodziny w trudnych, wojennych czasach. G...
36.90 zł
Odkrywanie rodzinnej historii to dla Magdaleny fascynuj?ce, ale i bolesne wyzwanie. Chocia? Ludwik opowiada jej o swojej wstrz?saj?cej przesz?o?ci, uczuciach, mi?o?ci i nadziejach, kobiecie wci?? wyda...
34.90 zł
Natasza mia?a wszystko: kochaj?cego m??a, pi?kny dom, spektakularn? karier? i w?asn? agencj? reklamow?. ?ycie Nataszy wielu osobom mog?oby wyda? si? perfekcyjne i takie w?a?nie by?o… Do czasu. „J...
36.90 zł
Natasza rozpoczyna kolejny rozdzia? w swoim ?yciu. Kobieta nie mo?e mie? jednak pewno?ci, ?e los pisze dla niej szcz??liwe zako?czenie. Po rozliczeniu si? z przesz?o?ci? bohaterka za?amuje si?....
36.90 zł
"Nie zmieni? si? tylko blond", "Nieszcz??cia chodz? stadami" oraz "Grzechu warta" to debiutancka, bestsellerowa trylogia jednej z najpopularniejszych m?odych polskich pisarek. Pe?en bezpretensjonalneg...
79.00 zł
Dziewi?tnastoletnia Kristen ginie w katastrofie kolejowej. Jej matka i siostra zmagaj? si? nie tylko z bólem straty, ale tak?e z wyrzutami sumienia. Ka?da z nich czuje, ?e gdyby tego feralnego dnia z...
34.90 zł
Powie?? ??cz?ca emocje Gladiatora Ridleya Scotta z autentyzmem Plutonu Olivera Stone’a Za Rzym, za towarzyszy broni! Drugi – po Krwawym lesie – tom przygód legionisty Feliksa-Corvusa...
37.91 zł
Dla Alexandra Hergensheimera nierozwa?ny zak?ad na Polinezji staje si? pocz?tkiem serii wstrz?saj?cych zmian. Gdy odzyskuje przytomno?? po próbie ognia, jego ?wiat wygl?da inaczej… a on nie nazywa...
44.90 zł
Zrób sobie raj to druga po Gottlandzie bestsellerowa ksi??ka Mariusza Szczyg?a o Czechach. Jej pierwsze wydanie ukaza?o si? w 2010 roku i zosta?o przet?umaczone na dziewi?? j?zyków. Autor kre?li t?o...
43.00 zł
?adnych strasznych wykresów. ?adnych technicznych diagramów. ?adnego ?argonu. Ta ksi??ka pozwoli ci pozna? podstawowe zasady kompozycji i ekspozycji, wzbogaci twoj? wiedz? o ?wietle i obiektywach, a...
35.00 zł
Kicia Kocia obudzi?a si? bardzo smutna. Wszystko ja bola?o, nic jej nie cieszy?o. Przeczytaj, jak Kicia Kocia poradzi?a sobie z chorob?. Kicia Kocia to seria ksi??eczek stworzona z my?l? o najm?ods...
7.90 zł
W publikacji przedstawiono wszystkie najwa?niejsze zagadnienia zwi?zane z badaniem kompetencji zawodowych oraz sposobami ich rozwijania: zarówno merytoryczne podstawy, jak i konkretne narz?dzia i na...
99.00 zł
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie instytucji bieg?ego w cywilnym i karnym post?powaniu s?dowym. Poza analiz? teoretyczn? uwzgl?dnia tak?e tematycznie uporz?dkowane orzecznictwo s?dów powsze...
159.00 zł
W publikacji zaprezentowano podstawowe problemy zwi?zane z gospodarowaniem mieniem samorz?dowym. Uwzgl?dniono zarówno kwestie struktur (podmiotów), którym mo?na przypisa? atrybut gospodarowania mie...
129.00 zł
Adam, biznesmen, ?yje w wiecznym p?dzie. Nie ma wiele czasu na przyjemno?ci czy relaks. Pewnego dnia, ku zaskoczeniu wszystkich, kupuje dom nad jeziorem. Z ogrodem, o który kto? musi zadba? – n...
34.90 zł
Na konwencji Partii Demokratycznej w Atlancie mia?y miejsce wydarzenia, które obróci?y w proch ?ycie i kariery wielu z bohaterów. Czasy Wie?y Asów i porozumienia mi?dzy asami, d?okerami i natolami...
45.00 zł
Mroczna i nastrojowa, bogato ilustrowana ba?? oparta na nagrodzonym trzema Oscarami filmie Guillermo del Toro Guillermo del Toro, zdobywca Oscara za najlepszy film za Kszta?t wody, wraz z Corne...
39.90 zł
Debiut pisarski Melindy Gates, aktualne i potrzebne wezwanie do wzmocnienia roli kobiet Kiedy pomagamy osi?gn?? moment zwrotny kobietom, pomagamy ca?ej ludzko?ci. Melinda Gates Od dwudziestu lat Me...
39.90 zł
Radosny wieloryb p?ywa w g??binach, bawi si? z rybkami, odnajduje skarby i podrzuca rozgwiazd? wy?ej ni? lata mewa! Wieloryba pokocha ka?dy maluszek. Mi?kka ksi??eczka z przyciskiem d?wi?kowym umili k...
14.99 zł
Pije si? je w male?kich kieliszkach (i ilo?ciach!), by poprawi?y kr??enie, u?atwi?y zasypianie, zmniejszy?y dolegliwo?ci ?o??dkowe, pomog?y na ró?ne inne przypad?o?ci. Zazwyczaj przygotowywane na baz...
34.99 zł
Wspania?a, jedna z najlepszych polskich aktorek, ikona- Danuta Szaflarska. Urodzona w 1915 roku we wsi Kosarzyska. Kiedy aktorka mia?a 9 lat zmar? jej tata. Z kochana matk? i bratem opu?ci?a wi...
44.99 zł
Książka adresowana przede wszystkim do kobiet – zarówno tych, które borykają się z poważnymi problemami życiowymi, jak i tych, które są zahartowane, odporne i „normalne”, ale mają ...
28.90 zł
PORADNIK Rachunkowości Budżetowej Lider na rynku miesięczników przeznaczonych dla księgowych w jednostkach finansów publicznych. Ukazuje się co miesiąc od 8 lat. Publikacja kompleksowo omaw...
79.00 zł
9 sierpnia 1969 roku w posiadłości przy Cielo Drive w zamożnej dzielnicy Los Angeles została zamordowana piękna aktorka, żona reżysera Romana Polańskiego, Sharon Tate, a wraz z nią ich nienar...
49.00 zł
Publikacja zawiera szczegółowy opis procedury wdrożenia i stosowania w działach kadr i działach HR zasad ochrony danych osobowych wynikających z unijnego rozporządzenia RODO oraz z ustawy o och...
99.00 zł
Jednostki samorządu i administracji przetwarzające dane osobowe muszą stosować przepisy unijnego rozporządzenia RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Dodatkowo powinny wdrożyć naj...
99.00 zł
Publikacja w praktyczny sposób omawia kwestie związane z podróżami służbowymi. Wyjaśnia, w jaki sposób należy zlecić taką podróż, a następnie ją rozliczyć. Omawia też sytuacje, kiedy...
59.00 zł
Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany dostosowujące krajowe regulacje do przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych. Zawiera szczegółowy opis procedury wdrożenia i stosowania w biur...
99.00 zł
Publikacja w przekrojowy i uporządkowany sposób przedstawia zagadnienia związane z prowadzeniem firmy w rodzinie. Omawia możliwe formy jej prowadzenia, zasady odpowiedzialności i sukcesji. Cz...
99.00 zł
Wigilia Bożego Narodzenia. Ulice Warszawy pustoszeją, mieszkańcy zaszywają się w zaciszu swych domów, by zasiąść przy świątecznych stołach. Jednak nie wszyscy. Adam Lorenz, komisarz Wydzia...
34.90 zł